Elektrotechnika

Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý je schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s projektovaním, konštrukciou, výrobou, montážou, ako aj prevádzkou a údržbou elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent štúdia získava široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti v procese riešenia problémov samostatne alebo v tíme.
Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. Absolvent študijného odboru elektrotechnika má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Prečo si vybrať náš odbor?

• Budete študovať odbor, ktorý v sebe spája technické a IT zručnosti.
• Študujete s pomocou kvalitných učiteľov a v moderných učebniach.
• Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti s využitím najnovších technológií v oblasti elektrotechniky.
• Po 2. ročníku si vyberiete oblasť (elektroenergetika, počítačové systémy a priemyselná informatika), na ktorú sa chcete zamerať

Čo sa naučíte počas štúdia?

• základy elektrotechniky a aplikovanú elektroniku,
• praktické zručnosti v elektrotechnike
(spájkovanie, výrobu plošných spojov, ...),
• základy programovania a webových aplikácií,
• princípy riadiacich systémov,
• základy robotiky,
• pokročilé znalosti podľa vybraného zamerania v oblasti elektroenergetiky, počítačových systémov a priemyselnej informatiky,
• tímovú prácu a mäkké zručnosti

Zamerania

ELEKTROENERGETIKA

Cieľom vzdelávania v študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA so zameraním na oblasť ELEKTROENERGETIKY je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, elektrických strojoch a prístrojoch, v elektroenergetike pre všetky druhy napätí, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu, či v odbornej praxi.
Elektroenergetika sa zaoberá výrobou, prenosom a rozvodom a spotrebou elektrickej energie. Počas štúdia študent získava vedomosti a zručnosti o výrobe elektrickej energie v tepelných, vodných, jadrových elektrárňach a elektrárňach, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, o prenose a distribúcii elektrickej energie, riadení rozvodných sietí – manažment energie, CAD aplikáciách a Smart technológiách aplikovaných v elektrotechnike a elektroenergetike, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre svoju činnosť, o princípoch činnosti elektrických strojov a prístrojov, pohonov a meraní elektrických veličín a vlastností elektrických zariadení. Absolvent je schopný pracovať samostatne alebo v tíme.
K najdôležitejším odborným predmetom, ktoré žiaci absolvujú počas štúdia patria Základy elektrotechniky, Elektroenergetika, Elektrické stroje a prístroje, Elektrotechnické meranie, Elektrické zariadenia, Elektronika. Počas štúdia študenti absolvujú aj predmety zamerané na výpočtovú techniku a informačné technológie napr. Aplikovaná informatika, Robotika, Programovanie a algoritmy, Tvorba web stránok, Riadiace systémy, Programovanie, Grafické systémy.
Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a niekoľko ďalších certifikátov a osvedčení, ktoré potvrdzujú jeho odborné vedomosti a zručnosti.
Absolventi študijného odboru ELEKTROTECHNIKA so zameraním na oblasť ELEKTROENERGETIKY môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách alebo nájdu uplatnenie vo všetkých spoločnostiach, ktorých činnosť súvisí s výrobou elektriny, s výstavbou, prevádzkou, projektovaním, zvyšovaním efektívnosti a znižovaním energetickej náročnosti elektroenergetických zariadení napr. v elektrárňach, teplárňach, v rozvodných podnikoch, na energetických dispečingoch a dozorniach elektrických staníc, v projekčných ústavoch energetických zariadení, ako energetici podnikov a firiem, ako revízny technik, pri zabezpečovaní dodávok elektrickej energie, v oblasti manažmentu energetických podnikov, výskumu a vývoja energetických zariadení a racionalizácie prevádzky, atď.

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

Cieľom vzdelávania v študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA so zameraním na oblasť POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, aplikovanej elektronike, CAD aplikácii, štruktúre a architektúre počítačov, operačných systémoch, sieťových technológiách, vo využívaní IKT prostriedkov, programovaní v jazyku C, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu či odbornej praxi.
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti o elektronike a mikroelektronike, štruktúre počítačových systémov, architektúre počítačov, počítačovej a sieťovej komunikácii, manažérsko-ekonomických činnostiach, potrebných pre jeho činnosť.
Absolvent vie funkčne a efektívne produktovo navrhnúť a spravovať IT prostriedky pre segment malého a stredného podnikania, je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme.
Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a niekoľko ďalších vo svete uznávaných priemyselných certifikátov, ktoré potvrdzujú jeho odborné vedomosti a zručnosti.

PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA

Cieľom vzdelávania v študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA so zameraním na oblasť PRIEMYSELNEJ INFORMATIKY je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, aplikovanej elektronike, CAD aplikáciách, automatizácii, riadiacich systémoch a robotike, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu či odbornej praxi.
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti o princípoch a metódach merania fyzikálnych veličín, akčných členoch, elektrických a pneumatických pohonoch, riadiacich systémoch na báze CPLD/FPGA (hradlových polí) a mikrokontrolérov Arduino, Raspberry Pi či PLC, automatizovaných meracích systémov na báze LabView, konštrukcii a inštalácii automatizovaných systémov, robotických systémoch, základoch počítačových sietí, manažérsko-ekonomických činnostiach, potrebných pre svoju činnosť.
Absolvent vie navrhnúť a algoritmizovať riešenia riadiacich systémov, má základy programovania v jazyku C, Python, VHDL, Ladder Logic (PLC). Je schopný pracovať samostatne alebo v tíme.
Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a niekoľko ďalších certifikátov a osvedčení, ktoré potvrdzujú jeho odborné vedomosti a zručnosti.
Absolvent je schopný analyzovať funkciu základných el. schém a vie ich aj navrhnúť a v prípade potreby vyrobiť prototyp, čiže DPS osadenú súčiastkami a oživenú, prípadne naprogramovanú.
Absolvent ovláda základnú prácu v návrhovom prostredí na kreslenie 3D objektov a následnú úpravu pre 3D tlač.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1, Prešov
+421 51 7725567
spse@spse-po.sk
www.spse-po.sk

zdieľajte

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

© 2021 – Všetky práva vyhradené.

vytvorilo boostello